Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.  Data publikacji strony internetowej: 2018-08-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. • dokumenty PDF powstały na podstawie przygotowanych dokumentów z edytorów tekstu (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej dokumentów) lub są skanami dokumentów • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Wyłączenia: • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań •Formularz rezerwacji biletów nie posiada funkcji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Edyta Wawrzyńczak, adres mail: administracja@mdkradomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 6832829. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie (wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia) oraz zawiadamia kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w przypadku gdyby wiązało się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

http://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury w Radomsku znajduje się przy ulicy Brzeźnickiej 5. Przed budynkiem od strony ul. Brzeźnickiej znajdują się prawidłowo oznakowane dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Brzeźnickiej. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się na I piętro.

Do budynku Miejskiego Domu Kultury może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Na terenie Miejskiego Domu Kultury możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Żaden z pracowników Miejskiego Domu Kultury nie posługuje się językiem migowym.

Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego on-line

 

Do pobrania :

Raport o stanie zapewniania dostępności

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content