Z pasją dla kultury – kultura z pasją

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2013
Dyrektora MDK w Radomsku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowej i kina Miejskiego Domu Kultury
w Radomsku. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług kina MDK oraz przebywający na terenie Miejskiego Domu Kultury.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wstęp do sali widowiskowej i kinowej – jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Fotel w sali widowiskowej i kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
5. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali widowiskowej i kinowej osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
6. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w sali widowiskowej i kinowej zabrania się:
a ) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku.
b) Korzystania z telefonów komórkowych.
c) Spożywania alkoholu i palenia papierosów.
d) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
7. Zabrania się wnoszenia na salę artykułów spożywczych.
8. Szatnia jest obowiązkowa i dozorowana.
9. Za rzeczy pozostawione na sali , nie ponosimy odpowiedzialności.
10. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
11. Seanse filmowe wyświetlane są przy minimalnej frekwencji:
a) godziny 10.00 do godziny 19.00 dla minimum 3 widzów.
b) od godziny 20.00 dla minimum 5 widzów.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Rezerwacji miejsc można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 519 144 508, osobiście w Kasie Kina z wyprzedzeniem do 5 dni lub za pośrednictwem systemu internetowego do 1 godziny przed seansem.
2. Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko i tytuł na który została zrobiona rezerwacja lub numer rezerwacji – najpóźniej 30 min przed seansem.
3. Kasa Kina – czynna jest na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.
6. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
7. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.
8. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup powyżej 15 osób.
9. Dzieci do lat 4 wchodzą na seans bezpłatnie.
10. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieka jednego opiekuna:
• Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 20 podopiecznych do 10 roku życia – do 3 opiekunów.
• Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 20 podopiecznych od 10 do 16 roku życia – do 2 opiekunów,
• Grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
11. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

12. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
• Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
• W przypadku, gdy WIDZ jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych WIDZÓW.
• Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
• Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

13. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

• WIDZ chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
• WIDZ chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
• WIDZ chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
• WIDZ chce dokonać zwrotu biletu później , niż na godzinę przed rozpoczęciem seansu
14. Na projekcje filmów w systemie analogowy, cyfrowym, 3D – obowiązują ceny biletów zgodnie z repertuarem kina.

15. Repertuar Kina dostępny jest na stronie internetowej www.mdkradomsko.pl
.
16. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli istnieją przyczyny formalne (na przykład brak środków w kasie; w takim przypadku zwrot dokonany będzie w momencie, kiedy kasa posiadała środki pozwalające na dokonanie zwrotu).

17. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.

18. Okulary są własnością Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej w MDK.

19. WIDZ ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.

20. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.

21. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.

22. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D WIDZ ponosi za nie odpowiedzialność materialną i zobowiązany jest do zwrotu wartości okularów, wg aktualnych cen rynkowych, płatne w kasie kina MDK.

23. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Miejski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.

24. Miejski Dom Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli WIDZ wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż WIDZ zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.

25. Na projekcje filmów obowiązują uprawnienia do zniżek biletów.
a. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, które nie ukończyły 25 roku życia oraz rencistom i emerytom.
b. Bilet grupowy: dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Na całym terenie MDK obowiązuje zakaz palenia.
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren MDK.
3. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla widzów sali widowiskowej i kinowej.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 VII 2013 r.
5. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem w zakresie rezerwowania i sprzedaży biletów zostały uregulowane w Regulaminie rezerwowania i sprzedaży biletów do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku za pośrednictwem witryny internetowej stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2013 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z dnia 11.06.2013 r.

Partnerzy i sponsorzy
Skip to content